• Allmänna villkor Teknikkompis AB
    • Nyhetsbrev
    • Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev och få gratis tillgång till extra material så som vår kommande e-bok!

Allmänna villkor Teknikkompis AB

Debitering
Teknikkompis AB är ett tjänsteföretag, och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan komma att ersättas av kunden, även om inte kundens problem lösts. Teknikkompis föreslår dock alltid en lämplig åtgärd för kunden att komma tillrätta med problemet eller felet. Teknikkompis tar ersättning och betalt enligt ett system baserat på påbörjade halvtimmar, med en minimiersättning för hemarbete på en timme. Felsökning, analys och dokumentation inkluderas alltid i ersättningen för uppdraget.

För arbete som utförs i hemmet är minimiersättning en arbetstimme, för närvarande 800 kr inklusive moms, eller 400 kr med godkänt skatteavdrag. Därefter är timpriset 800 kr inklusive moms, eller 400 kr med godkänt skatteavdrag och räknas per påbörjad halvtimme.

Debitering sker vid slutförande av tjänst genom antingen kortbetalning eller fakturering. Vid fakturering tillkommer en fakturaavgift på 49 kr.

Lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta +8 % har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Teknikkompis har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis.

Avbokning och ombokning
Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tolv timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en avbokningsavgift motsvarande en timme, för närvarande 400 kr inklusive moms. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst via telefon.

Kunden och Teknikkompis AB har båda rätt till ombokning av hembesök. Ombokning måste ske senast 12 timmar innan avtalad tid, vid senare ombokning tillkommer en ombokningsavgift på för närvarande 100 kr inklusive moms.

Vid avbokning av ombokning debiteras avbokningsavgiften och ombokningsavgiften oavsett tid fram till den avtalade tiden. Detta innebär att avbokningsavgiften tillkommer även om avbokningen sker vid mer än 12 timmar fram till avtalad tid.

Tillträde för utförande av tjänst
För att kunna utföra sina åtaganden måste Teknikkompis få tillträde vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker Teknikkompis kontakta kunden genom de kontaktuppgifter kunden uppgett. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras en inställelseavgift motsvarande en timme, för närvarande 400 kr inklusive moms.

Försäkring
Kunden, eller i tillämpliga fall individen där uppdraget utförs, ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Teknikkompis tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Reklamation
Reklamation ska göras senast inom tio arbetsdagar efter utförd tjänst genom att kontakta Teknikkompis AB via email till info@teknikkompis.se.

Personuppgifter och integritet
Teknikkompis AB är ansvarigt för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Personuppgifter som lämnas till Teknikkompis kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingånget uppdrag eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning.

Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av Teknikkompis [och bolagets samarbetspartners].

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Teknikkompis detta genom e-post till info@teknikkompis.se.

RUT och cookies
Uppgifter om användning av cookies samt information om RUT kan inhämtas på företagets hemsida.

Avtal
Detta avtal har upprättats skriftligen. Påskrift har skett elektroniskt och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Teknikkompis och dess representanters fysiska underskrifter. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på kundavtalet.

Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar.